Specjalność: Inżynieria Biomateriałów

„Biomateriał to każda inna substancja niż lek albo kombinacja substancji syntetycznych lub naturalnych, która może być użyta w dowolnym czasie, a której zadaniem jest uzupełnianie lub zastąpienie tkanek narządu lub jego części w celu spełnienia ich funkcji.”

Rosnące zapotrzebowanie, obniżający się wiek użytkowników biomateriałów oraz wysokie wymagania, jakie stawiane są materiałom na implanty sprawiają, że stosowane obecnie w medycynie materiały należą do jednych z najdroższych wytwarzanych przez człowieka. Pociąga to za sobą konieczność zastosowania najnowszych materiałów i technologii w celu zapewnienia możliwie jak największego podobieństwa właściwości i funkcji materiału do tkanek ludzkich. Specjalność Inżynieria Biomateriałów uruchomiona w ramach studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna wychodzi naprzeciw obecnym wymaganiom przemysłu medycznego kształcąc specjalistów w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz badań nowoczesnych materiałów do zastosowań medycznych.

Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności Inżynieria Biomateriałów dotyczy wszystkich grup materiałów do zastosowań medycznych tj. metali, ceramiki, polimerów i materiałów kompozytowych. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania nowoczesnych biomateriałów, a także metodami badania ich właściwości mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych. Wydział Mechaniczny jest jedną z przodujących w kraju jednostek naukowo-dydaktycznych w dziedzinie technologii próżniowo-plazmowych co daje studentom unikatową możliwość poznawania metod modyfikacji powierzchni implantów poprzez osadzanie cienkich powłok PVD. W dobrze wyposażonych laboratoriach badawczych studenci rozwijają umiejętności praktyczne w dziedzinie badań właściwości użytkowych materiałów, ich trwałości w złożonych środowiskach biologicznych oraz kontroli jakości wyrobów. Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne wyposażone m.in. w mikroskop fluorescencyjny i spektrofotometr UV-vis umożliwia poznanie zagadnień związanych z mikrobiologią kliniczną i metodami badania właściwości bakteriostatycznych i biozgodności wytworzonych biomateriałów. W ramach zajęć omawiane są także regulacje prawne i aspekty etyczne związane z badaniami klinicznymi, a także najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej.

Absolwenci tej specjalności są fachowcami w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz badań nowoczesnych materiałów do zastosowań medycznych. Mogą znaleźć w firmach zajmujących się produkcja lub sprzedażą materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu, w firmach zajmujących się wytwarzaniem lub sprzedażą materiałów na implanty medyczne, oraz w laboratoriach badawczych i działach kontroli jakości wyrobów medycznych.

Wykłady i laboratoria specjalnościowe:

  • Mikrobiologia kliniczna
  • Implantologia ortopedyczna
  • Diagnostyka biomateriałów
  • Techniki wytwarzania biomateriałów metalowych
  • Technologia wytwarzania biomateriałów ceramicznych
  • Techniki wytwarzania biomateriałów polimerowych

Program studiów 2017/2018