Obrony

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie:

– Pracy Dyplomowej, która spełnia następujące kryteria:

  •  jest wydrukowana dwustronnie z programu APD (apd.tu.koszalin.pl) Uwaga!! Każde ściągnięcie pliku z systemu powoduje nadanie nowych numerów kontrolnych. Z tego powodu należy pamiętać aby wykonać wydruk z ostatnio ściągniętego pliku!!
  •  trwale zszyta i oprawiona w miękką oprawę,
  •  posiada stronę tytułową wg. wzoru obowiązującego na WTiE (załącznik nr 1)
  •  ma pisemną akceptację Promotora
  •  ma wpięte i podpisane  przez studenta oświadczenia o oryginalności pracy (załącznik nr 3)
  •  posiada płytę z wersją elektroniczną pracy dyplomowej z informacjami tj. autor, nr albumu, tytuł pracy oraz plik z pracą na płycie zapisany w formacie PDF I DOC  o nazwie temat pracy_li, inz lub mgr

– indeksu oraz karty egzaminacyjnej wraz z kompletem wpisów,

– legitymacji studenckiej lub w przypadku absolwentów studiów I stopnia pisemnego zobowiązania o zwróceniu legitymacji do dnia 31 października b.r.

– karty obiegowej

– dowodu wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł ( istnieje możliwość uzyskania odpisu dyplomu w języku obcym, płatne dodatkowo 40 zł)

– 4 podpisanych zdjęć o wymiarze 4,5 x 6,5 cm ( do odpisu w języku obcym dodatkowo dołączamy jedno zdjęcie).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wytyczne do pisania pracy inżynierskiej
Załącznik nr 2 – Regulamin antyplagiatowy 26.06.2016r.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie studenta
Załącznik nr 4 – Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej

Pytania na egzamin dyplomowy 2020/2021