Specjalność: Biotechnologie materiałów i kosmetyków – nowość!

Utworzenie możliwości kształcenia na nowej specjalności jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku pracy, z punktu widzenia kompetencji, jakie zdobywa absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Z analizy tej wynika, że w szeroko rozumianej Inżynierii Biomedycznej istnieją obszary, w których uzyskanie kompetencji stwarza możliwości zdobycia interesującej, dobrze płatnej pracy. Są to głównie obszary tematyczne, zogniskowane wokół  biomateriałów wykorzystywanych w medycynie oraz w kosmetologii

Absolwent specjalności Biotechnologie materiałów i kosmetyków jest przygotowany do  pozyskiwania, przetwarzania i oceny jakości biosurowców, kosmetyków oraz biomateriałów.

Absolwent ma także wiedzę w zakresie metod projektowania i wytwarzania biomateriałów i kosmetyków, jak również analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych. Wiedzę tę wzbogacają umiejętności w zakresie biotechnologii, inżynierii bioprocesowej, analityki i mikrobiologii.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią Absolwentom sprawne poruszanie się na styku biotechnologii, inżynierii materiałów i kosmetyków ze współczesnymi metodami ich analizy. Absolwenci specjalności są bardzo dobrze przygotowani do stosowania określonych technik biotechnologicznych i tym samym przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, zwłaszcza biomateriałów oraz składników, surowców i produktów kosmetycznych.