Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych., Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii, podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki…

Laboratorium Sensoryki i Aparatury Medycznej, zorganizowane i zarządzane zgodnie z wysokimi wymaganiami dydaktycznymi, które stawiane są absolwentowi kierunku Inżynieria Biomedyczna, oraz mocno zmieniającemu się rynkowi aparatury medycznej. Lista urządzeń medycznych wykorzystywanych podczas procesu dydaktycznego: defibrylatory serca, urządzenia ultradźwiękowe diagnostyczne i monitorujące, urządzenia do fizykoterapii ultradźwiękowej, kardiostymulatory zewnętrzne, urządzenia lub systemy do pomiaru EKG, urządzenia monitorujące…

Wyposażenie pracowni do zajęć z mikrobiologii jest przystosowane do prowadzenia badań w zakresie mikrobiologii ogólnej jak i klinicznej. Zajęcia laboratoryjne wprowadzają studentów w podstawy pracy z mikroorganizmami, uczą ich przygotowania miejsca pracy, dobrania podłoży do hodowli drobnoustrojów, metod jałowienia i utylizacji. W dalszym etapie studenci nabywają wiedzę i umiejętności związane z izolacją drobnoustrojów ze środowiska,…

Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności Inżynieria Biomateriałów dotyczy wszystkich grup materiałów do zastosowań medycznych tj. metali, ceramiki, polimerów i materiałów kompozytowych. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania nowoczesnych biomateriałów, a także metodami badania ich właściwości mechanicznych, biologicznych i fizykochemicznych. Wydział Mechaniczny jest jedną z przodujących w kraju jednostek naukowo-dydaktycznych w dziedzinie technologii…