Regulamin

Regulamin

Regulamin Konkursu Medycyna In Silico – Informatyka w Medycynie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Medycyna In Silico – Informatyka w Medycynie organizowanym w roku szkolnym 2020/2021 przez Politechnikę Koszalińską w tym Katedrę Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym, zwanym dalej Konkursem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Oficjalna strona internetowa Konkursu znajduje się pod adresem inzynieriabiomedyczna.com.pl i na niej będą publikowane wszelkie informacje o Konkursie.

§ 2 Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych dyscypliny naukowej i kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna oraz specjalności Informatyka w Medycynie
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Biomedycznej.
 2. Patronat nad Konkursem sprawują Klaster LifeScience Kraków oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Towarzystwo Wieży Clausiussa, Koszalin i Rektor Politechniki Koszalińskiej
 4. Osobą odpowiedzialną za wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Konkursu jest przewodniczący Komisji Konkursowej przy współpracy z członkami Komisji wyszczególnieni w §5 niniejszego regulaminu.

§ 4 Zakres tematyczny Konkursu

Konkurs obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem Informatyki w Medycynie, w szczególności:

 1. Telemedycyna i telematyka medyczna;
 2. Symulacja komputerowa w zastosowaniach inżynierii biomedycznej
 3. Sztuczna inteligencja i Big Data w medycynie
 4. Inteligentne algorytmy w opiece zdrowotnej
 5. Zaawansowane metody wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w diagnostyce i leczeniu
 6. Modelowanie i symulacja komputerowa w planowaniu zabiegów medycznych

§ 5 Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
  Etap I (eliminacje) – dnia 1.11.2020 r.-15.01.2021 r.
  Etap II (finał) – dnia 15.02.2021 r. (data może ulec zmianie, w takim przypadku informacja zostanie podana na oficjalnej stronie Konkursu).
 2. Eliminacje przeprowadza się w formie korespondencyjnej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: inżynieriabiomedyczna.com.pl
 3. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji funkcjonowania aplikacji komputerowej/mobilnej o tematyce medycznej, mającej zastosowanie w medycynie bądź inżynierii biomedycznej wpisującej się w zakres tematyczny Medycyny In Silico podany w § 4 niniejszego regulaminu.
 4. Koncepcję działania aplikacji należy przedstawić w formie graficznej: tj. jednostronicowego plakatu lub prezentacji multimedialnej, max. 5 slajdów. Grafika powinna zawierać nazwę aplikacji i w sposób schematyczny przedstawiać sposób i efekt działania aplikacji, wykorzystywane przez aplikację urządzenia i zasoby (sygnały biologiczne, czujniki, rejestratory, algorytmy, bazy danych itp.), obsługę aplikacji przez użytkownika, najważniejsze elementy interfejsu użytkownika. Do projektu należy dołączyć opis tekstowy funkcjonowania aplikacji (max. 2 strony A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami pojedyncze).
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z nadesłaniem pracy konkursowej. Prace konkursowe wysyłane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Konkursu.
 6. Termin nadsyłania prac konkursowych: 15 stycznia 2021 r. godz. 23:59 (data może ulec zmianie, w takim przypadku informacja zostanie podana na oficjalnej stronie Konkursu).
 7. Komisja konkursowa jako najważniejsze kryteria oceny prac będzie brała pod uwagę: innowacyjność pomysłu, samodzielność w wykonaniu pracy, potencjalny stopień przydatności aplikacji, poziom opracowania, tj. dokładność opisu funkcjonowania aplikacji biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty, możliwość realizacji w praktyce.
 8. Do finału zakwalifikowane zostanie 10 najlepszych prac, których autorzy przygotują prezentację na temat opracowanej koncepcji aplikacji. Forma prezentacji jest dowolna – według pomysłu uczestnika. Można wykorzystać np. planszę, rzutnik, komputer, pokaz itp. Czas prezentacji 5-7 min.
 9. Komisja konkursowa dopuszcza przyznanie wyróżnień w konkursie wśród finalistów.
 10. Finał odbędzie się w jednej z dwóch form w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zaleceń Ministerstwa Zdrowia: 1) na terenie Politechniki Koszalińskiej – dokładny adres, wskazówki dojazdu i sprawy organizacyjne zostaną podane po ogłoszeniu wyników eliminacji. 2) w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom lub MS Teams – wskazówki i dane do logowania zostaną podane uczestnikom po wydaniu decyzji w sprawie formy przeprowadzenia finału. Na prośbę uczestników finał może zostać zorganizowany w formie hybrydowej.
 11. Do uczestnictwa w Finale zaprasza się finalistów konkursu oraz wszystkich pozostałych uczestników.
 12. Koszt udziału uczestników w finale nie jest pokrywany przez Organizatora.
 13. Konkurs ma charakter indywidualny.
 14. Liczba uczestników biorących udział w Konkursie jest nieograniczona.
 15. Lista osób zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu.

§ 6 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły średniej, który zgłosi się do Konkursu.
 2. Zgłoszenia do Konkursu (nadsyłanie prac konkursowych) będą przyjmowane od dnia 1.11.2020 r. do dnia 15.01.2021 r. za pośrednictwem formularza, który Organizator Konkursu udostępni na oficjalnej stronie Konkursu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wskazania nauczyciela prowadzącego pracę (opiekuna) i poinformowanie go o zamiarze wzięcia udziału w konkursie. W przypadku otrzymania przez uczestnika tytułu Laureata nagrodę pieniężną otrzyma nauczyciel wskazany w formularzu.
 • Formularz dotyczący uczestnictwa w Konkursie zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nazwisko nauczyciela opiekuna oraz dane przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 • Uczestnicy Konkursu, aby wziąć udział w Konkursie obowiązani są złożyć oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Medycyna In Silico – Informatyka w Medycynie organizowanego przez Politechnikę Koszalińską, w tym Katedrę Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej i akceptuję jego postanowienia”,

 • Uczestnicy Konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat, aby wziąć udział w Konkursie, zobowiązani są dodatkowo przedstawić zgodę przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na udział w Konkursie o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na udział osoby małoletniej w Konkursie Medycyna In Silico – Informatyka w Medycynie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Medycyna In Silico – Informatyka w Medycynie organizowanego przez Politechnikę Koszalińską, w tym Katedrę Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej i akceptuję jego postanowienia”

§ 7 Komisja konkursowa

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. prof. dr hab. Jerzy Ratajski, przewodniczący, PK;
  2. prof. dr hab. n. med. Piotr Wilczek, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze
  3. mgr inż. Kazimierz Murzyn, Klaster Life Science, Kraków
  4. prof. dr hab. inż. Roman Major, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
  5. dr inż. Przemysław Ceynowa, PK;
  6. dr Łukasz Szparaga, PK;
  7. dr Ewa Czerwińska, PK;
  8. mgr inż. Katarzyna Mydłowska, PK;
 3. Do zadań Komisji należy:
  1. przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  2. sprawdzenie poprawności złożonych Prac Konkursowych,
  3. wyłonienie laureatów Konkursu.
 4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.
 5. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego Komisji, wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.

§ 8 Nagrody i wyróżnienia

 1. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną uhonorowani dyplomami uczestnictwa.
 2. Uczestnicy Konkursu zaproszeni do uczestnictwa w finale uzyskują tytuł finalisty i zostają uhonorowani stosownymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora po wysłuchaniu prezentacji finalistów wyłoni osoby zajmujące kolejno miejsca od pierwszego do trzeciego, które nagrodzone zostaną nagrodami rzeczowymi.
 4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uzyskają tytuł Laureata Konkursu Medycyna In Silico – Informatyka w Medycynie. W przypadku podjęcia studiów na Politechnice Koszalińskiej, kierunek: Inżynieria Biomedyczna Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w konferencji Forum Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia, Kraków Expo 2021, gdzie przedstawią swoje prace konkursowe w specjalnym panelu. Podczas wyjazdu Laureaci zaproszeni zostaną do zwiedzania laboratoriów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Religi w Zabrzu i zapoznania się z działalnością Fundacji. W przypadku odwołania konferencji organizator zaprosi laureatów do udziału w innym wydarzeniu o zbliżonym charakterze.
 5. Nauczyciele (zgłoszeni opiekunowie) Laureatów Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi w wysokości 300 PLN.
 6. Warunkiem przyjęcia nagrody dodatkowej (wyjazdu) jest podjęcie studiów na Politechnice Koszalińskiej w roku 2021. Przyjęcie na studia odbywa się w drodze postępowania rekrutacyjnego polegającego na zarejestrowaniu się i złożeniu przez kandydata w wymaganym terminie stosowanych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Koszalińskiej i na stronie internetowej.

§ 9 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Koszalińska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Koszalińska z siedzibą przy ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@tu.koszalin.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, które są niezbędne do realizacji celu przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Koszalińska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Koszalińska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Politechnika Koszalińska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu.
 6. Finaliści i Laureaci Konkursu zgadzają się na opublikowanie ich danych (imię, nazwisko, nazwa szkoły, tytuł pracy konkursowej) w ogłoszeniu o wynikach Konkursu zamieszczonym na stronach internetowych Politechniki Koszalińskiej i w Mediach społecznościowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
 2. Ewentualne zmiany w Regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników Konkursu.
 3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.